មកមើល ទិដ្ឋភាព សម្តេចហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ខណះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន17 បានចូលរួម និង មានប្រជាជន….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកមើល ទិដ្ឋភាព សម្តេចហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ខណះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន17 បានចូលរួម និង មានប្រជាជន….(មានវីដេអូ) មកមើល ទិដ្ឋភាព សម្តេចហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ខណះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន17 បានចូលរួម និង មានប្រជាជន….(មានវីដេអូ) មកមើល ទិដ្ឋភាព សម្តេចហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ខណះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន17 បានចូលរួម និង មានប្រជាជន….(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មកមើល ទិដ្ឋភាព សម្តេចហ៊ុន សែន អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោត ខណះ មានគណបក្សនយោបាយចំនួន17 បានចូលរួម និង មានប្រជាជន….(មានវីដេអូ)
Leave A Reply

Your email address will not be published.