ពេលនេះច្បាស់ៗ ! ក្រោយពិធីករ សុខរ៉ាសុី បកស្រាយ និង ពន្យល់ មូលហេតុ ទុំ សុវត្ថិ ច្រៀងពិរោះ បែជា គណកម្មកា អោយធ្លាក់..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះច្បាស់ៗ ! ក្រោយពិធីករ សុខរ៉ាសុី បកស្រាយ និង ពន្យល់ មូលហេតុ ទុំ សុវត្ថិ ច្រៀងពិរោះ បែជា គណកម្មកា អោយធ្លាក់..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះច្បាស់ៗ ! ក្រោយពិធីករ សុខរ៉ាសុី បកស្រាយ និង ពន្យល់ មូលហេតុ ទុំ សុវត្ថិ ច្រៀងពិរោះ បែជា គណកម្មកា អោយធ្លាក់..(មានវីដេអូ) ពេលនេះច្បាស់ៗ ! ក្រោយពិធីករ សុខរ៉ាសុី បកស្រាយ និង ពន្យល់ មូលហេតុ ទុំ សុវត្ថិ ច្រៀងពិរោះ បែជា គណកម្មកា អោយធ្លាក់..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេលនេះច្បាស់ៗ ! ក្រោយពិធីករ សុខរ៉ាសុី បកស្រាយ និង ពន្យល់ មូលហេតុ ទុំ សុវត្ថិ ច្រៀងពិរោះ បែជា គណកម្មកា អោយធ្លាក់..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.