អីយ៉ូងនៅឌឺទៀត មិនខ្លាចមែន មុនស៊ីស្បែកជើង ឥឡូវមកស៉ីថ្លើ.ម.ជ្រូ.កឆៅវិញម្ដង…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូងនៅឌឺទៀត មិនខ្លាចមែន មុនស៊ីស្បែកជើង ឥឡូវមកស៉ីថ្លើ.ម.ជ្រូ.កឆៅវិញម្ដង…នារីម្នាក់នេះពិតជាលើកមុខមាត់ប្រទេសមែន? មុនស៊ីស្បែកជើង ឥឡូវមកស៉ីថ្លើ.ម.ជ្រូ.កឆៅវិញម្ដង(មានវីដេអូ)មួយរយៈនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានដឹង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចមកហើយថាមាននារីម្នាក់ ដែលកំពុងតែល្បីរឿងសុីស្បែកជើងរហូតកក្រើកទៅដល់ស្រុកក្រៅថែមទៀតផងនោះ ធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែទង្វើបែបនេះធ្វើអោយប្រទេសជាតិអាប់អោនកិត្តិយស។ឥឡូវនេះមកថ្មីទៀតហើយ បែរជាយកថ្លើមជ្រូកឆៅមកបរិភោគទៅវិញពិតជាខ្ពើមរអើមខ្លាំងណាស់។បើតាមដឹងដោយសារតែចង់បានអ្នកចូលទស្សនាមើលច្រើនគាត់សុខចិត្តធ្វើបែបនេះដើម្បីតែលុយ តែមិនដឹងពីប្រទេសជាតិទៅវិញ។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.