ពិតជាមាននន័យណាស់ ! អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឃើញលោកយាយ មានកាដូជាខ្សែគោ និងក្រមាជូនចៅក្នុងថ្ងៃទទួលស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាមាននន័យណាស់ ! អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឃើញលោកយាយ មានកាដូជាខ្សែគោ និងក្រមាជូនចៅក្នុងថ្ងៃទទួលស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាមាននន័យណាស់ ! អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឃើញលោកយាយ មានកាដូជាខ្សែគោ និងក្រមាជូនចៅក្នុងថ្ងៃទទួលស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ) ពិតជាមាននន័យណាស់ ! អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឃើញលោកយាយ មានកាដូជាខ្សែគោ និងក្រមាជូនចៅក្នុងថ្ងៃទទួលស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាមាននន័យណាស់ ! អ្នកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ឃើញលោកយាយ មានកាដូជាខ្សែគោ និងក្រមាជូនចៅក្នុងថ្ងៃទទួលស្រាប់តែ….(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.