អន់យ៉ាងម៉េចចេះ ប្រជាមានខកចិត្តមិនតិចទេមើលទៅ ក្រោយ ឃើញសង្ហា ម្នាក់ៗចង់លង់ដល់ពេលតាមដាន ទើបបែកធ្លាយថា គ្រូពេទ្យរូបនេះ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អន់យ៉ាងម៉េចចេះ ប្រជាមានខកចិត្តមិនតិចទេមើលទៅ ក្រោយ ឃើញសង្ហា ម្នាក់ៗចង់លង់ដល់ពេលតាមដាន ទើបបែកធ្លាយថា គ្រូពេទ្យរូបនេះ..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អន់យ៉ាងម៉េចចេះ ប្រជាមានខកចិត្តមិនតិចទេមើលទៅ ក្រោយ ឃើញសង្ហា ម្នាក់ៗចង់លង់ដល់ពេលតាមដាន ទើបបែកធ្លាយថា គ្រូពេទ្យរូបនេះ..(មានវីដេអូ) អន់យ៉ាងម៉េចចេះ ប្រជាមានខកចិត្តមិនតិចទេមើលទៅ ក្រោយ ឃើញសង្ហា ម្នាក់ៗចង់លង់ដល់ពេលតាមដាន ទើបបែកធ្លាយថា គ្រូពេទ្យរូបនេះ..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អន់យ៉ាងម៉េចចេះ ប្រជាមានខកចិត្តមិនតិចទេមើលទៅ ក្រោយ ឃើញសង្ហា ម្នាក់ៗចង់លង់ដល់ពេលតាមដាន ទើបបែកធ្លាយថា គ្រូពេទ្យរូបនេះ..(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.