ដំណឹងបន្ទាន់ 11 ដល់ 20 ឧសភា តម្លៃប្រេងសាំងឡើង 300រៀល ឯម៉ាស៊ូត 200រៀល គឺ សាំង និង ម៉ាស៊ូត 1លីត្រ គឺ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំណឹងបន្ទាន់ 11 ដល់ 20 ឧសភា តម្លៃប្រេងសាំងឡើង 300រៀល ឯម៉ាស៊ូត 200រៀល គឺ សាំង និង ម៉ាស៊ូត 1លីត្រ គឺ…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំណឹងបន្ទាន់ 11 ដល់ 20 ឧសភា តម្លៃប្រេងសាំងឡើង 300រៀល ឯម៉ាស៊ូត 200រៀល គឺ សាំង និង ម៉ាស៊ូត 1លីត្រ គឺ…(មានវីដេអូ) ដំណឹងបន្ទាន់ 11 ដល់ 20 ឧសភា តម្លៃប្រេងសាំងឡើង 300រៀល ឯម៉ាស៊ូត 200រៀល គឺ សាំង និង ម៉ាស៊ូត 1លីត្រ គឺ…(មានវីដេអូ) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដំណឹងបន្ទាន់ 11 ដល់ 20 ឧសភា តម្លៃប្រេងសាំងឡើង 300រៀល ឯម៉ាស៊ូត 200រៀល គឺ សាំង និង ម៉ាស៊ូត 1លីត្រ គឺ…(មានវីដេអូ)
Leave A Reply

Your email address will not be published.