គ្មានលទ្ធភាពទិញអាវថ្លៃពាក់ ព្រោះតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយ ទៅទិញត្រឹមអាវកូបពី មួយ5មុឺនរៀលត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួននាំគ្នា…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្មានលទ្ធភាពទិញអាវថ្លៃពាក់ ព្រោះតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយ ទៅទិញត្រឹមអាវកូបពី មួយ5មុឺនរៀលត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួននាំគ្នា…..ព្រោះតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយ គ្មានលទ្ធភាពទិញអាវថ្លៃពាក់ ទិញត្រឹមអាវកូបពី មួយ5មុឺនរៀល ត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួននាំគ្នាសើចចំអកអោយគាត់ព្រោះតែជីវភាពខ្សត់ខ្សោយ គ្មានលទ្ធភាពទិញអាវថ្លៃពាក់ ទិញត្រឹមអាវCopy មួយ5មុឺនរៀល ត្រូវបានបុគ្គលមួយចំនួននាំគ្នាសើចចំអកអោយគាត់ និង ធ្វើវីដេអូពាក់អាវដូចគាត់ដើម្បីបញ្ចើចបញ្ចើរគាត់ ។គ្នាមិនសូវមានថវិការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានលុយទិញត្រឹមអាវCopy ដែលខ្លួនស្រលាញ់ តើខុសត្រង់ណា? តើគួរអោយចង់សើចត្រង់ណា? ឯណាទៅសីលធម៍ ? ឯណាទៅពាក្យដែលអ្នកតែងនិយាយថាស្រលាញ់ប្រទេសអ្នក ស្រលាញ់ជនជាតិអ្នក?ពេលអ្នកមានបង្ហាញពីភាពហុឺហាឡូយឆាយ អ្នននាំគ្នាសរសើរលើកតម្កើងគេ ខំធ្វើជាស្គាល់គេ ចង់រាប់អានគេ អាសូរតែគេអោយម៉ាកាក់ម៉ាសេនទៅមិនថាទេ។ ដល់ពេលឃើញគេក្រ ពាក់អាវCopy បែរជាសើចចំអកមើលងាយគេ 😌តើតម្លៃរបស់មនុស្ស ត្រូវបានគេអោយតាមរយៈការស្លៀកពាក់ឬ?គេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក់អាវCopy អត់ជំពាក់លុយគេ អ្នកមិនអោយតម្លៃទេ បើអ្នកខ្លះសម្ញែងភាពហុឺហារ ប្រេនៗ អួតសព្វបែបសព្វយ៉ាងតាមFB Tik Tok តែធាតុពិតជំពាក់លុយគេអត់សង ខ្ចីលុយគេមកហុឺហារសោះ និយាយពីថាសរសើរគេណាស់ 😏គ្រាន់តែគ្នាមិនសូវមានលទ្ធភាព ទិញអាវCopyមកពាក់ អ្នកសើចចំអក អ្នកកាត់តរូបឌឺដង អ្នកនិយាយផ្លែផ្កាមើលងាយគ្នាគ្រប់រូបភាព ហឹមមមមមម 🥺នេះហើយជីវិតអ្នកក្រ ធ្វើអ្វីក៏ខុស !អ្នកអាចស្អប់ភាពក្រ តែសូមកុំស្អប់អ្នកក្រ😔សូមប្រឆាំងដាច់ខាត ចំពោះការ រើសអើង និងបែងចែកវណ្ណះ 🙏 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.