ប្រពន្ធចិត្តធម៌ ! ទៅរកប្រពន្ធឯណាបានចឹង តាមទាន់ប្តីកំពុងនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍ នៅនិងមុខចឹងនៅមានចិត្ត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រពន្ធចិត្តធម៌ ! ទៅរកប្រពន្ធឯណាបានចឹង តាមទាន់ប្តីកំពុងនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍ នៅនិងមុខចឹងនៅមានចិត្ត..នៅថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ តាមគណនីហ្វេសប៊ុក Ah Hai បានបង្ហោះសកម្មភាព ប្តីនាង លួចមានស្រី នៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែង រហូតប្រពន្ធតាមទាន់ប្តីកំពុងនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍ ។គណនីហ្វេសប៊ុកនេះបានបង្ហោះវីដេអូ និងរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកធ្វើអោយមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក ខាងលើ បានភ្ជាប់សារ មួយឃ្លា ថា៖ «មើលមុខវាអោយហើយមីស្រីយកប្តីគេ អាណិតម៉ែវាណាស់ដែរមានកូនចរិកថោ-កទាប ជួយស៊ែអោយវាបានល្បីផង😡😡» ។។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.