អីយ៉ូង ស្វីតណាស់ គ្រាន់តែ ហេង វិសាល បង្ហើរពាក្យ Babe ភ្លាម មានអីស្រាប់តែ ស្រី នា ចេញមកតបបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង ស្វីតណាំស់ គ្រាន់តែ ហេង វិសាល បង្ហើរពាក្យ Babe ភ្លាម មានអីស្រាប់តែ ស្រី នា ចេញមកតបបែបនេះថា…ចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ YouTuber ប្រុសស្រីល្បីឈ្មោះ ហេង វិសាល និង ជា ស្រីនា មួយរយៈចុងក្រោយនេះ មហាជន ជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងពីរកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាមដានខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏ផ្អែមល្ហែម ក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម ដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែដាក់ការសង្ស័យចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងឡើង និង ផ្គូរផ្គង់ឱ្យអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងពីរក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតប្រាកដផងដែរ។ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ ស្របពេលដែល មហាជនអ្នកគាំទ្រកំពុងតែសង្ស័យ និងផ្គូរផ្គង់បែបនេះ YouTuber រូបសង្ហាស្រីស្អាតមួយគូនេះ កាន់តែបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀត។ ខណៈពេលដែល លោក ហេង វិសាល បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមនិយាយពាក្យ «Babe good night» ដែលប្រៀបដូចលោកនិយាយផ្ញើទៅកាន់គូស្នេហ៍ ស្រាប់តែគេក៏ឃើញ ជា ស្រីនា ចូលខមមិនភ្លាម ដោយឆ្លើយថា«Ja good night» ដែលបង្ហាញឱ្យអ្នកគាំទ្រគិតថាអ្នកទាំងពីរកំពុង ឆ្លើយឆ្លងគ្នាប្រៀបដូចគូស្នេហ៍អ៊ីចឹង។ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ក្រោយឃើញបែបនេះ ពិតជាធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ YouTuber មួយគូនេះ កាន់តែមានចិត្តរំភើបជំនួសអ្នកទាំងពីរ ដែលឃើញនាំគ្នាចូល React បង្ហាញការពេញចិត្តលើការខមមិនរបស់ ជា ស្រីនា គ្រប់គ្នាផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.