មិនទាន់ហួសពេលទេ បើជាគូពិតជាមិនព្រាត់! គូរស្នេហ៏មួយគូរដឹកដៃគ្នាចូលរោងការ កូនកម្លោះវិស្វករ ក្រមុំខាងធនាគា ក្រោយមើលចិត្តគ្នាត្រឹមតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនទាន់ហួសពេលទេ បើជាគូពិតជាមិនព្រាត់! គូរស្នេហ៏មួយគូរដឹកដៃគ្នាចូលរោងការ កូនកម្លោះវិស្វករ ក្រមុំខាងធនាគា ក្រោយមើលចិត្តគ្នាត្រឹមតែ…ដូចពាក្យចាស់លោកថាបើជាគូ ច្បាស់ជាបាននៅជាមួយគ្នា គាប់ជួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពគណនីហ៊្វេសបុកមួយ បានទម្លាយពិធីមង្គលការកូនក្រមុំកូនកម្លោះមួយគូបានសម្រេចចិត្តដឹកដៃគ្នាចូលរោងការ ក្រោយមើលចិត្តគ្នាត្រឹមតែពេល៥៩ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសនោះអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបានជូនពរដល់ពួកគាត់អោយស្រលាញ់គ្នាដល់ចាស់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.