ក្ដៅៗ ! វេជ្ជបណ្ឌិត ផន ធីប រកឃើញសាធតុ ម្យ៉ាងនៅក្នុងភ្នែក Tangmo គឺ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថៃ សូមរំលឹកឡើងវិញផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ត្រង់ចំណុចស្ពានព្រះរ៉ាម ៧ ករណីតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះ Tangmo Nida បានធ្លាក់ពីលើទូកទាំងកណ្តាលយប់ នៅឯទន្លេចៅប្រាយ៉ា ដោយមានក្រុមជំនាញស ង្គ្រោះជាច្រើនបានចល័តស្វែងរកពេញមួយយប់។ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំដដែល ក្រុមមន្រ្តីជំនាញ បានបញ្ជាក់ថា សា កស ពរបស់តារាស្រីរូបនេះ ត្រូវបានគេប្ រទះឃើញអ ណ្តែតនៅកណ្តាលទន្លេ ជិត វត្តខេមាភិតារ៉ាម។ក្ដៅៗ ! វេជ្ជបណ្ឌិត ផន ធីប រកឃើញសាធតុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្យ៉ាងនៅក្នុងភ្នែក Tangmo គឺ….នៅបេលថ្មីនេះអ្នកជមនាយគេបានចូលស្លាបចក្រ ទូក ប្រៀបធៀបនិង Tangmo ចុងក្រោយចេញលទ្ធិផលបែបនេះ ហើយទាំងបានដំរុយថ្មីៗជាច្រើដែលក្រុមអ្នកជំនាយបានបង្ហើបនៅពេលថ្មីៗនេះថា នៅក្នុងភ្នែក Tangmo គេបានរកឃើញសាធាតុម្យ៉ាងគឺ…កុំអោយចាតពេលយូរសូមអូសមកក្រោយដើម្បីទទួលបានវីដេអូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.