ព្រោះតែស្រលាញ់ ខំបរិច្ចាគក្រលៀនខ្លួនឯងជួយសង្គ្រោះសង្សារ តែចុងក្រោយត្រូវគេក្បត់ចិត្ត ថែមទាំងនិយាយប្រាប់នាងថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រោះតែស្រលាញ់ ខំបរិច្ចាគក្រលៀនខ្លួនឯងជួយសង្គ្រោះសង្សារ តែចុងក្រោយត្រូវគេក្បត់ចិត្ត ថែមទាំងនិយាយប្រាប់នាងថា….ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ Colleen Le អាយុ ៣០ ឆ្នាំ បានរៀបរាប់ថា នាងបានធ្វើការបរិច្ចាគក្រលៀនមួយចំហៀងទៅឱ្យមិត្តប្រុសរបស់នាង ដោយសារតែរូបគេពិបាកក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃតាំងពីក្មេង។នៅវ័យត្រឹម ១៧ ឆ្នាំ បុរសមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់ តែងតែទទួលការព្យាបាលជាប្រចាំ ហើយសារតែរូបគេមានបញ្ហាក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃ។ Colleen ដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយថានាងក៏បានសម្រេចបរិច្ចាគក្រលៀន ក្រោយការធ្វើតេស្តបង្ហាញថា ក្រលៀននាង និង គូស្នេហ៍ គឺត្រូវគ្នា ហើយពួកគេក៏ធ្វើការវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យផងដែរ។ទោះជាយ៉ាងណា ត្រឹមរយៈពេល ១០ ខែក្រោយមក នាងក៏អះអាងថា បុរសជាមិត្តប្រុសនោះ បានលួចក្បត់ និងទាត់នាងចោល រួមទាំងចោទប្រកាន់នាងទៀតថា នាងស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគក្រលៀននោះ គឺដើម្បីតែឱ្យខ្លួនឯងប្រែជាស្អាតប៉ុណ្ណោះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.