នេះសារដាស់តឿន ! ទម្លាយរឿងភ្នែក នឹងដាសតឿន សំរាប់អ្នកចូលចិត្ត គេងយប់ជ្រៅពេក ប្រយ័-ត្នជួបបញ្ហាទាំងនេះ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះសារដាស់តឿន ! ទម្លាយរឿងភ្នែក នឹងដាសតឿន សំរាប់អ្នកចូលចិត្ត គេងយប់ជ្រៅពេក ប្រយ័-ត្នជួបបញ្ហាទាំងនេះ…»សាដាសតឿន😿 សំរាប់អ្នកចូលចិតគេងយប់ជ្រៅ និង លេងទូរស័ព្ទច្រើន វា ហា និភ័យខ្លាំណាស់ ដូចខ្ញុំជាគំរូចឹង🥲 វាបង្ករទៅជាទឹកដក់ក្នុងភ្នែក មិនមែនពេលនេះ តែវា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កើតឡើងម្ដងបន្តិចៗ នៅពេលដែលដល់កំរិត វាក៏បង្ករទៅជាខ្ទុះ(ដំបូងគិតថាកើតពពែឆ្កែដូចដែលចាស់ៗពីដើមតែងតែនិយាយ) តែការពិតវាជាខ្ទុះសុី ហ៊ានតែទុកយូគឺស្ដាយក្រោយ🥲សូម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិននឹកស្មានដល់ថ្នាក់នឹងដែល ចូលវះកាត់ទាំងមិនបានត្រៀមខ្លួន😖អគុណបងៗ នឹង មិត្តភក្ភដែលបានសួរសុខទុក🙏សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.