គួរឲ្យខ្លាច ! ផេន ខេក ត្រូវបានម្ចាស់បំណុលទ call ទៅពេលផេន ខេក កំពុង Live ស្ដាប់ហើយញាក់សាច់ ឡើងកាចកប់សារី…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឲ្យខ្លាច ! ផេន ខេក ត្រូវបានម្ចាស់បំណុលទ call ទៅពេលផេន ខេក កំពុង Live ស្ដាប់ហើយញាក់សាច់ ឡើងកាចកប់សារី…ម្ចាស់បំណុលផេន ខេក call ទៅផេនខេកស្រែកទារលុយនៅក្នុងLive ឡើងកាចកប់សារី (វីដេអូ)ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានដឹងរួចមកហើយថាផេនខេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កំពុងតែល្បីរឿង ជំពាក់បំណុលគេដោះស្រាយមិនទាន់រួច មានម្ចាស់បំណុលជាច្រើននាក់បានឆាតមក និងcallស្រែកដើម្បីតែទាលុយពីគាត់ដែលជំពាក់ម្ចាស់បំណុល។នៅក្នុងវីដេអូមើលទៅហាក់ដូចជាម្ចាស់បំណុលខឹងជាខ្លាំងចំពោះផេនខេកដែលជំពាក់បំណុលហើយមិនទាន់បានសងរួចរាល់ផង នោះ។ផេនខេកនិយាយមួយៗដោយប្រើពាក្យសុំទោសទៅដល់ម្ចាស់បំណុលដែលដឹងកំហុសរបស់ខ្លួន តែផេនខេកនឹងខំរកលុយដើម្បីដោះបំណុលអោយអស់តែម្តង។។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.