អីយ៉ូង រំជួលចិត្ត ពេលនេះទុកជាន់ទុកហើយ ផេនខេកត្រូវម្ចាស់បំណុលគេគំរាមប្ដឹងហើយ ពេលនេះ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលអោយរើចេញទាំងកណ្ដាលយប់ដោយសារតែ… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អីយ៉ូង រំជួលចិត្ត ពេលនេះទុកជាន់ទុកហើយ ផេនខេកត្រូវម្ចាស់បំណុលគេគំរាមប្ដឹងហើយ ពេលនេះ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលអោយរើចេញទាំងកណ្ដាលយប់ដោយសារតែ…ភ្នំពេញ ៖ ពិតណាស់ដូចដែលមហាជនបានដឹងរួចមកហើយពីពេលនេះកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជុំវិញរឿងម្ចាស់បំណុល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បង្ហោះសារគំរាមប្ដឹងជាហូរហែរ ក្រោយ ផេនខេក ជំពាក់់បំពាក់បំណុលគេខ្ទង់មុឺនដុល្លារមិនព្រមសងហើយធ្វើហីៗមិនគិតចង់សងលុយខ្លួនវិញសោះ ទើបធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលខឹងរហូតគំរាមប្ដឹងបែបនេះតែម្ដង ។យ៉ាងណាមិញក្រោយម្ចាស់បំណុលគេគំរាមបែបនេះហើយនោះ ស្រាប់តែពេលនេះជួបទុក្ខ ធំមួយតង់ទៀត ដោយនាងត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួលអោយរើចេញពីផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់ម៉ោង ១២ យប់ដោយមានមិត្តភក្តិទៅជួយរើអីវ៉ាន់ទាំងកណ្ដាលយប់ផងដែរ និងបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការសម្ដែងអ្វីនោះឡើយហើយចំពោះមូលហេតុដែលខ្លួនត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលប្រាប់អោយរើចេញទាំងយប់បែប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះដោយសារតែមិនបានបង់ប្រាក់ថ្លៃផ្ទះអោយគេជាង ២ ខែមកហើយ ដោយ ផេនខេក ក៏បាននិយាយថាខ្លួនមិនខឹងអ្វីនោះឡើយ នាងទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែនេះជាកំហុសរបស់ខ្លួន៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.