នោះ នោះ ពេលនេះ ផេនខេក ចេញមុខ Live រឿងរើងជំពាក់បំណុលគេ និងសុំអង្វរម្ចាស់បំណុលទុកពេលអោយគាត់រកលុយសងផង… (វីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នោះ នោះ ពេលនេះ ផេនខេក ចេញមុខ Live រឿងរើងជំពាក់បំណុលគេ និងសុំអង្វរម្ចាស់បំណុលទុកពេលអោយគាត់រកលុយសងផង…ផេនខេក ចេញមុខLive បកស្រាយរឿងជំពាក់បំណុលគេ ហើយសុំអង្វរម្ចាស់បំណុលទុកពេលអោយគាត់រកលុយសងផង (វីដេអូ)ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបាន ដឹងរួចមកហើយថាម្ចាស់បំណុលបានបង្ហោះរូប និងសំណេរដែលទារបំណុលទៅដល់ផេនខេកដែលជំពាក់បំណុលរហូតជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារ។ឥឡូវនេះផេនខេកបានចេញមុខបកស្រាយចំពោះការខ្ចីបំណុលគេ និងសូមអង្វរទៅដល់ម្ចាស់បំណុលទាំងអស់អធ្យាស្រ័យផងដើម្បីទុកពេលវេលា ដើម្បីរកលុយដើម្បី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រកលុយអោយវិញ។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.