អាណិតលោក គង់ កានណាស់ រហូតមកដល់ពេលនេះហាក់មិនទាន់ធូរស្រាយអារម្មណ៏វីញទេ ឃើញចឹងស្រាប់លោកឧកញ៉ាសម្បត្តិលើកឡើងបែបនេះតែម្ដង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាណិតលោក គង់ កាន រហូតមកដល់ពេលនេះហាក់មិនទាន់ធូរស្រាយអារម្មណ៏វីញទេ ឃើញចឹងស្រាប់លោកឧកញ៉ាសម្បត្តិលើកឡើងបែបនេះតែម្ដង…លោកគង់ កាន មេដឹកនាំក្រុមថតសម្ដែងរឿងកំប្លែងខ្លីៗ ក្រោយពីមានរឿងរ៉ាវមួយរយៈកន្លងមក បានបង្ហោះសារបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើន ហើយ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោកហាក់មិនទាន់អាចក្រោកឡើងវិញបានទេ និងបានរំលឹកនូវគោលបំណងខណៈមកទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងទៀតផង។តាមរយៈការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុក លោកបានឲ្យដឹងថា « ខ្ញុំនៅតែចាំហើយនឹកស្រណោះគ្រាដែលឡើងមក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងៗក្នុងគោលបំណងស្វែងរកអនាគតត្រចះត្រចង់តែមកដល់ពេលនេះអ្វីៗដែលបានគិតទុកនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងគឺត្រូវបានរ លា យអស់ហើយ! បើសិនជាលើលោកនេះមានវត្ថុស័ក្ដសិទ្ធនៅតែមានមនុស្សល្អសូមអោយពួកនៅតែមើលឃើញខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអោយខ្ញុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្ដល់ឱកាសអោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី»យ៉ាងណាក្រោយពីឃើញសារមួយនេះរបស់លោក គង់ កាន ស្រាប់តែលោក ឧកញ៉ា សម្បត្តិ បានប្រកាសលើកទឹកចិត្តថា៖ «ពេលណាធ្វើចិត្តបាន ឆាប់ត្រលប់មកវិញ បងនៅរងចាំប្អូន Kong Kan» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Leave A Reply

Your email address will not be published.